Meer informatie?      073 – 88 87 88 3      info@robbenrosmalen
   

Algemene voorwaarden

Algemeen

Robben Rosmalen : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vught, ingeschreven in het Handelsregister Den Bosch onder KvK-nummer 52108929.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van derden (klanten) door Robben Rosmalen.
Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten.

Afwijking van deze voorwaarden geldt slechts indien zij door Robben Rosmalen schriftelijk zijn bevestigd.

Door klanten gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toe­pas­sing behou­dens uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding door de directie van Robben Rosmalen.

 

Koop en verkoop

Aanbiedingen.
Alle offerten, prijs opgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 

De overeenkomst.
De verkoopovereenkomst terzake een gebruikte auto dient op verzoek schriftelijk te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt.
Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

 

Leveringstijden.
Leveringstijden worden slechts bij benadering opgegeven. Verkoper zal trachten de overeengekomen leveringstermijn na te komen maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet nakomen van de leveringstermijn. De levering vindt plaats (tenzij anders overeengekomen) in het bedrijf van verkoper.

 

Overmacht.
Ingeval blijkt dat uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht bezwaarlijk dan wel onmogelijk wordt is verkoper gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ge­heel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoe­ding gehouden te zijn.

Onder overmacht worden onder meer de volgende omstandigheden begrepen:

– oorlog; – oorlogsgevaar; – burgeroorlog; – oproer; – werkstaking; – ziekte; – transportbelemmeringen; – brand; – wateroverlast; – storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers; – vertraagde levering, ongeacht de oorzaak daarvan van door de verkoper bestelde zaken waaronder auto’s en onderdelen

 

Prijsopgave.
Een prijsopgave wordt slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Wijzigingen in rechten, belas­tingen en valutakoersen worden zowel in de vast als in de niet vast over­eeng­ekomen prijs te allen tijde doorberekend. Koper is om die reden niet gerech­tigd de koopovereenkomst te annuleren.

 

De inhoud van de overeenkomst.
De schriftelijke koopovereenkomst omvat in ieder geval:

 1. De omschrijving van de auto en eventueel de in te ruilen auto, beiden eventueel met toebehoren;
 2. De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding dat dit een vast overeengekomen prijs is;
 3. De prijs van de eventueel in te ruilen auto op het afgesproken moment van de levering van de auto;
 4. De vermoedelijke leveringsdatum;
 5. Vermelding van het feit, dat wel of geen garantie van toepassing is;
 6. Vermelding dat de koper de auto heeft aanvaard in de staat waarin deze zich bevindt en het risico van eventuele gebreken voor zijn rekening neemt;
 7. De wijze van betaling.
 8. Het risico voor de auto.

Het risico voor de door koper gekochte auto is vanaf het moment van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening van de koper.

 

Verkoop met inruil.
Indien bij aankoop van een gebruikte auto een gebruikte auto door de koper wordt ingeruild en laatstgenoemde auto door koper wordt gebruikt in afwach­ting van de levering van de bij verkoper gekochte auto wordt deze ingeruilde auto eerst eigendom van de verkoper nadat de feitelijke levering heeft plaats­gevonden. Tijdens het gebruik van deze auto door de koper zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schade en ontstane gebreken door welke oorzaak dan ook ontstaan (ook als gevolg van verlies) alsmede het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening van de koper/gebruiker.

Levering van de ingeruilde auto vindt plaats in de staat waarin deze auto zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst bevond.

Koper verklaart dat hij verkoper heeft ingelicht over alle gebreken aan de ingeruilde auto, die aan hem bekend zijn dan wel aan hem bekend horen te zijn zomede, dat deze bekendgemaakte gebreken schriftelijk zijn aangenomen in de koopovereenkomst.

Indien de ingeruilde auto verborgen gebreken blijkt te vertonen, welke op het moment van het sluiten van de overeenkomst aanwezig waren en aan koper niet bekend waren en die van zodanige aard zijn, dat koper deze auto niet dan wel niet onder de in de overeenkomst geldende condities zou hebben gekocht, heeft koper het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en naar zijn keus de desbetreffende auto terug te geven onder restitutie van de volledige koopprijs dan wel de auto te behouden onder terug­vordering van een gedeelte van de koopprijs.

 

Annulering.
Indien koper enige verplichting, voortvloeiend uit de gesloten koopovereen­komst niet dan wel niet volledig nakomt is deze jegens de verkoper volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. De schadevergoeding wordt vastgesteld op minimaal 15% van de koopprijs (inclusief 21% btw/BPM).

Het staat de verkoper vrij om alle rechtsmaatregelen jegens de koper te ne­men, die hem naar Nederlands recht ter beschikking staan. Alle (buiten) ge­rechtelijke kosten die hiermee zijn gemoeid zijn voor rekening van de koper.

 

Betaling.
De schulden van de koper zijn brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de volledige betaling per bank te geschieden bij de feitelijke levering van het verkochte. Korting en/of beroep of schuld­verge­lijking zijn niet toegestaan. Vanaf het moment, dat de betaling van de koopprijs dient plaats te vinden is de koper, zonder enige aan­maning c.q. in gebreke stelling aan verko­per de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met een rente van zes (5%) pro­cent van de koopsprijs per maand, vanaf de eerste dag van de maand volgens op te betalingsdatum.

Verkoper is daarnaast tevens gerechtigd bij het in gebreke blijven van de koper het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand ­en de werkelijk gemaakte en gespecificeerde buitengerechtelijke kosten.

 

Garantie.
Op gebruikte auto’s wordt door verkoper geen garantie verstrekt, ook niet voor verborgen gebreken, tenzij dit uitdrukkelijk in de koopovereenkomst wordt vermeld.

Koper heeft voor de aankoop de desbetreffende auto geïnspecteerd, onder­zocht en bereden.

Het is aan koper bekend, dat verkoper geen officiële dealer of garage­houder is en dat hij om die reden gebruikte auto’s voor een relatief lage prijs kan kopen, waarbij hij willen en wetens het risico van gebreken (waaronder verborgen gebreken) loopt.

Mochten partijen een garantie overeenkomen dan dient zulks schriftelijk te worden opgenomen in de koopovereenkomst. In deze garantiebepalingen dient exact te worden aangegeven op welke onderdelen van de auto de garantie betrekking heeft op straffe van nietigheid van het beding.

De duur van de garantie zal nimmer meer dan zes maanden bedragen of maximaal 10.000 km.

Mocht verkoper op basis van de garantiebepalingen gehouden zijn tot het doen of laten doen van reparaties zullen de kosten daarvan volgens onderstaand schema voor rekening van de verkoper zijn:

Auto jonger dan een jaar, 100%; auto tussen één en twee jaar, 80%; auto tussen twee en drie jaar, 65%, auto tussen drie en vier jaar 50%; auto tussen vier en vijf jaar 35%; auto tussen vijf en zes jaar 20%; op auto’s die ouder dan zes jaar zijn wordt door de verkoper geen vergoeding over de reparatiekosten verstrekt.

 

Aanspraak op garantie vervalt indien:

 • De verkoper niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de verkoper, daarvan in kennis stelt;
 • De verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld om de gebreken alsnog te verhelpen.
 • Derden zonder voorkennis of toestemming van de verkoper werkzaamhe­den hebben verricht die in verband staan met de geconstateerde gebreken c.q. door de verkoper verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.
 • Een auto die door verkoper wordt verkocht aan een handelaar/bedrijf die handelt in automobielen.

 

Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op de koper over, zodra deze aan al zijn verplichtingen, uit de koopovereenkomst voortvloeiende, zal hebben voldaan. Het is aan de koper niet toegestaan om aan hem geleverde, maar nog niet c.q. niet volledig door hem betaalde zaken te verkopen, verhuren, verruilen, uit te lenen dan wel te belenen, in consignatie te geven, of te verpan­den. Over­dracht van het gekochte, maar nog niet (volledig) betaalde zaken wordt beschouwd als een verstrekking in bruikleen om niet.

 

Reclames.
Behoudens terzake geldende dwingendrechtelijke bepalingen staat verkoper niet in voor klachten die de verkochte zaak betreffen.